پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشجویی کشور

$DESCRIPTION

با توجه به انعقاد قرارداد پژوهشی فی مابین دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و موسسه حامی پیوند کارآفرینان، مقرر گردید پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشجویی کشور در شهر مشهد مقدس برگزار گردد . پیش بینی توافق زمان اجرای کنفرانس مذکور در اواخر بهمن ماه و اوایل اسفندماه سال 1394 می باشد.