حمایت از طرح وای فای آفلاین توسط حامی پیوند کارآفرینان

$DESCRIPTION

در خصوص بازار یابی و تامین سرمایه نسبت به معرفی و حمایت طرح ارائه شده وای فای آفلاین توسط حامی پیوند کارآفرینان از طریق جراید اقدام  گردید.