معرفی حامی پیوند کارآفرینان به دانشگاهها و مراکز علمی

$DESCRIPTION

معرفی حامی پیوند کارآفرینان به  دانشگاهها و مراکز علمی استان توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در خصوص همکاری فی مابین ارسال گردید.