مشارکت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در حامی پیوند کارآفرینان

$DESCRIPTION

قرارداد مشارکت فی مابین دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و حامی پیوند کارآفرینان  با حضور جناب آقای دکتر زالی ریاست محترم دانشکده و  جناب آقای مهندس جانی درمیان مدیر عامل حامی امضاء شد.