بازدید دکتر رضوانی از غرفه حامی پیوند کارآفرینان

$DESCRIPTION

بازدید دکتر رضوانی مشاور وزیر اقتصاد و عضو هبات علمی دانشگاه تهران از غرفه حامی پیوند کارآفرینان در نهمین جشنواره کارآفرینان برتر صورت پذیرفت.