امکان حضور دانشجویان دانشگاه تهران در نمایشگاه اورآسیا ارمنستان (EXPO 2015)

$DESCRIPTION

جلسه ای در خصوص حضور دانشجویان دانشگاه تهران در نمایشگاههای بین المللی با حضور دکتر معصومی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، آقای دکتر زالی ریاست دانشکده گارآفرینی دانشگاه تهران، آقای مهندس جانی درمیان مدیر عامل حامی پیوند کارآفرینان و جمعی از اعضاء دانشکده در مورخ 94/07/28 در اتاق شورای دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.در این جلسه به ابعاد موثر حضور دانشجویان و استفاده از ابعاد مختلف نمایشگاه در موضوعات کارآفرینی و روبرو شدن با بازارهای رقابتی بین المللی بصورت اجرایی و واقعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر شد حامی پیوند کارآفرینان با همکاری دانشکده کارآفرینی بعنوان هماهنگ کننده امور حضور دانشجویان دانشگاه تهران در نمایشگاههای بین المللی بصورت هدفمند بر اساس برنامه های اجرایی دانشگاه تهران، اقدام نماید. در انتهای جلسه مقرر شد شرایط حضور دانشجوبان دانشگاه تهران در نمایشگاه ارمنستان (EXPO 2015) توسط حامی پیوند کارآفرینان و دانشگده کارآفرینی دانشگاه تهران بررسی  و اقدام گردد.