روز اول از هفته جهانی کارآفرینان در مرکز آموزش عالی علمی صنعتی خراسان

$DESCRIPTION

مدیر عامل حامی پیوند کارآفرینان در روز اول هفته جهانی کارآفرینان در جمع دانشجویان در مرکز آموزش عالی علمی صنعتی خراسان حاضر و در خصوص کارآفرینی، تامین سرمایه و سامانه حامی صحبت نمودند. در ابتدا آقای مهندس سعیدی از سوی انجمن مشاورین، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در خصوص کارآفرینی، خلاقیت و استفاده از پتانسیل شرکتهای مشاوره ای کارآفرینی استان صحبت نمودند و جلسه پس از سوالات دانشجویان و پاسحگویی از سوی آقای مهندس جانی درمیان و آقای مهندس سعیدی پایان پذیرفت.