تفاهمنامه همکاری فی مابین موسسه حامی پیوند کارآفرینان با دانشگاه صنعتی سجاد به امضاء رسید.

$DESCRIPTION

 

در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه کارآفرینی و با هدف تجاری سازی ایده و طرح  و ارتباط صنعت با دانشگاه، این تفاهمنامه فی مابین موسسه حامی پیوند کارآفرینان با دانشگاه صنعتی سجاد به مدت ۲ سال به امضاء رسید. اهم مفاد تفاهمنامه بشرح ذیل می باشد:

 • بررسی و نظرکارشناسانه بر روی طرح و ایده های ثبت شده در سامانه حامی   www.iplan724.ir
 • فعاليتهاي پژوهشي و فناوري مشترک.
 • برقراری و ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه.
 • همکاری و مشارکت در توسعه مركز تحقيق وتوسعه (R&D) مشترک.
 • همکاری و مشارکت در راه اندازی و توسعه مرکز رشد خصوصی در جهت تجاری سازی  ایده و طرحهای بازار پذیر.
 • فراهم سازي زمينه ها و بسترهاي لازم جهت حمايت از  اختراعات و نوآوري هاي مخترعين و مبتكرين دانشگاهی.
 • حمايت از ایده و طرحهای  تقاضامحور و بازار پذیر در راستای تجاری سازی آنان.
 • برگزاری دوره های عمومی و تخصصی کارآفرینی و مرتبط با کارآفرینی برای اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با ارائه گواهینامه های  مشترک.
 • ارائه مشاوره های لازم به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در خصوص کارآفرینی و راه اندازی واحد های کسب و کار در محل دانشگاه و هدایت ایده و طرحهای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به سامانه حامی.
 • ارائه خدمات رفاهی به کارکنان، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی.
 • بررسی و امکان سنجی در خصوص ایجاد دوره های مینور کارآفرینی در رشته های فنی دانشگاه.
 • همکاری و مشارکت در راه اندازی و توسعه پژوهشکده کارآفرینی شرق کشور .
 • جلب مشارکت و همکاری سازمانها و نهادهای مرتبط با موضوع کارآفرینی در اجرای فعالیت های اجرایی این تفاهمنامه نظیر سازمان ملی یونسکو- ایران، سازمان فنی و حرفه ای، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ......
 • استفاده از محصول ایده و طرحهای فناوری و پیشرفته مور نیاز در دانشگاه.
 • برگزاری جشنواره های کارآفرینی استانی و بالاخص جشنواره های دستاوردهای دانشجویی استانی و کشوری.