کانال « اتاق ایده ها » ( ideas_room ) در تلگرام راه اندازی شد.

$DESCRIPTION

این کانال برای معرفی ایده و طرحهای اجرا شده در دنیا و در راستای ایجاد خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی برای افرادی که میخواهند ایده های نوآور و بازارپذیر ارایه دهند، راه اندازی شده است. ایجاد تفکر، خلق ایده های بازارپذیر و رسیدن به کسب و کار موفق از اهداف اصلی این کانال می باشد.

https://telegram.me/ideas_room