موسسه حامی پیوند کارآفرینان در زمینه کارآفرینی بعنوان هماهنگ کننده محلی سازمان ملی یونسکو در استان خراسان رضوی تعیین گردید.

$DESCRIPTION

با موافقت کمیسیون ملی یونسکو ، موسسه حامی پیوند کارآفرینان در خصوص کارآفرینی بعنوان هماهنگ کننده محلی  (co- ordinator) برنامه کارآفرینی سازمان ملی یونسکو در استان خراسان رضوی تعیین گردید.