معرفی حامی به دستگاههای اجرایی

$DESCRIPTION

در راستای کارآفرینی و توسعه کارآفرینی و استفاده از برنامه های حامی پیوند کارآفرینان،‌طی نامه رسمی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به دستگاههای اجرایی استان در خصوص معرفی موسسه حامی پیوند کارآفرینان اقدام گردید.

بنام خدا

الف) کلیات

 1. مشاوره در زمینه بررسی و اعلام نظر کارشناسی شده در مورد راه اندازي یا توسعه واحد هاي کسب و کار از نظر توجیه اقتصادي بودن آن در بازار رقابتی.
 2. مشاوره در زمینه واحد هاي کسب و کاري که از نظر اقتصادي وراهبري نزدیک به بحران یا بحرانی می باشند.
 3. مشاوره در زمینه ماندگاري بنگاههاي اقتصادي در جهت تثبیت اشتغال موجود.
 4. مشاوره در زمینه ایجاد اشتغال با توجه به تبعات اجتماعی آن در سطح جامعه.
 5. مشاوره در زمینه تولید ارزان و با کیفیت محصول یا خدمات ایرانی .
 6. مشاوره در زمینه کاهش هزینه هاي غیر متعارف واحد هاي کسب و کار در زمینه راه اندازي ، توسعه ، انرژي، نیروي انسانی، بازاریابی و فروش .
 7. مشاوره در زمینه بنگاههاي اقتصادي از طریق مشاوره هاي اجرایی علمی و تخصصی ارزان و با کیفیت توسط شبکه مرکز ارائه خدمات حامی .
 8. مشاوره در زمینه افزایش سطح فروش واحد هاي کسب و کار در بازار هاي رقابتی داخلی و خارجی.
 9. مشاوره در زمینه افزایش توان تولید و کاهش ظرفیت هاي خالی تولید در بنگاههاي اقتصادي.
 10. مشاوره در زمینه تشویق ، تقویت و اجراي طرحهای صنعت و خدمات.
 11. مشاوره در زمینه اجراي طرح حمایت از نخبگان در واحدهاي دولتی و خصوصی.
 12. مشاوره در زمینه ارتقاء بنیه علمی و تخصصی نیروهاي انسانی و دانش محور در واحد هاي کسب وکار
 13. مشاوره در زمینه شناسایی و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اجراي طرحهاي عام المنفعه ملی و منطقه اي.

 

ب) چشم انداز:

راهبري سریع ، ارزان و با کیفیت ارائه مشاوره و خدمات کارآفرینی علمی ، تخصصی و اقتصادي به واحد هاي کسب و کار و تبدیل شدن به کانون ملی ومنطقه اي در سطح کشور .

 

پ)  ماموریت :

 1. راه اندازي ، توسعه و نگهداري مراکز کسب و کار از طریق:
 2. بازاریابی مجازي ایده و طرحهای نوآور و فناور از طریق سامانه حامی.
 3. راه اندازي ، راهبري ، بهبود ، ارتقاء کمی و کیفی خدمات به واحدهاي کسب و کار.
 4. افزایش توان رقابتی واحدهاي کسب وکار با استفاده از شیوه ها و ابزار هاي نوین مدیریتی.
 5. سازماندهی هسته هاي تخصصی خدماتی بمنظور گسترش توانمندیهاي بنیادین و تبدیل ایده به ثروت.
 6. توسعه ظرفیت تامین مالی به منظور توانمند سازي واحد هاي کسب و کار در انتخاب پروژه ها و اجراي موفق و سود آور آنها.
 7. نظارت ، مشاوره ، طراحی ، مدیریت ، اجرا و پشتیبانی پروژه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در واحد هاي کسب و کار.
 8. تجمیع فعالیت هاي یکسان خدماتی با یک نظام همبستگی در راستاي تکمیل ارائه خدمات مطلوب .

 

ت) اهداف :

 1. حرکت در راستاي سیاستگذاري مناسب براي ارائه خدمات موثر به واحدهاي کسب و کار.
 2. توسعه و تسهیل تعاملات موثر میان اجزاي تحقیقاتی ، فناورانه ، تولیدي و کاربردي با هدف اعتلاي سطح فناوري ملی در واحدهاي کسب کار.
 3. ایفاي نقش مستقیم در حلقه هاي علم ، تحقیق و فناوري از زنجیره نوآوري کشور در واحد هاي کسب و کار.
 4. توسعه زیر بنا هاي اطلاعاتی بر اساس رشد فعالیت هاي دانایی محور در واحد هاي کسب و کار.
 5. توسعه منابع انسانی ماهر و توانمند ي هاي فناوري و اشتغالزایی در واحد هاي کسب وکار.
 6. هدفمند نمودن سرمایه گذاري صنعتی بر پایه بررسی هاي فنی و اقتصادي واحد هاي کسب وکار.
 7. افزایش ضریب بهره وري و ارزش افزوده در واحد هاي کسب و کار.
 8. توسعه خدمات صادرات محصولات و خدمات واحد هاي کسب و کار.
 9. انجام بررسی و مطالعات شناخت و ترویج عوامل موثر در بهره وري مطلوب از ظرفیت هاي واحد هاي کسب و کار.
 10. تدوین و اجراي شبکه توزیع و ضوابط خدمات پس از فروش کالاها و فراورده هاي واحد هاي کسب و کار با هدف کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف.
 11. ایجاد پایگاه اطلاع رسانی و شبکه کارت زنجیره اي با هدف ساماندهی و ایجاد اعتماد براي فروش اینترنتی در مجموعه واحدهاي کسب و کار از طریق طبقه بندي و خدمات شناسه کالا و شبکه هاي زنجیره هاي خرده فروشی.
 12. توسعه همکاریهاي دانشگاهی از طریق ایجاد مراکز آموزشی کاربردي کوتاه مدت و بلند مدت با هدف رفع نیازهاي آموزشی واحد هاي کسب و کار.
 13. جمع آوري ، تدوین ، نگهداري ، به روز رسانی ، استخراج آمار ، تهیه و تولید و ذخیره اطلاعات واحد هاي کسب وکار.

 

ج) موضوع فعالیت:

 1. ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان طرحهاي مبتنی بر نوآوري و فناوریهاي جدید.
 2. هدایت صاحبان ایده و طرح در چارچوب طرحهاي کسب و کار نوآورمحور بازارپذیر .
 3. ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص تامین مالی و حقوقی طرحهاي نوآورمحور .
 4. ارزیابی فنی -اقتصادي (b.p) طرحهاي نوآورمحور متقاضیان .
 5. ارائه خدمات مشاورهاي در مدلهاي تولید، خدمات، فرآیند و برنامه هاي کسب وکار با هسته نوآوري
 6. کمک به جذب فناوري، تکنولوژي مدرن و دانش فنی بنگاههاي اقتصادي استان .
 7. ارائه هر گونه خدمات قانونی و مدیریتی و برنامه ریزي که موجب تسهیل کسب و کار در بنگاه اقتصادي
 8. نوآورمحور شود.
 9. ارائه مشاوره هاي فنی و تخصصی به نوآوران .
 10. تلاش مداوم در جهت کشف و بهره برداري از ظرفیتهاي کارآفرینی استان مبتنی بر نوآوري و فناوریهاي
 11. جدید.
 12. اطلاع رسانی و معرفی طرحها و ایده هاي نوآور از طریق سایت و جراید و برگزاري سمینارها و همایش ها.

شناسایی و معرفی دوره هاي آموزشهاي تخصصی و حرفهاي مورد نیاز، حسب مزیتهاي نسبی رقابتی استان.

 

د) برنامه :

به منظور برقراری ارتباط و ارائه مشاوره های تخصصی مبتنی بر دانش کاربردی و توآوری به متقاضیان احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی حسب ظرفیت ها و مزیت های نسبی و نیازهای مشتریان و بازار در عرصه رقابت، اهداف و برنامه های اجرایی حامی پیوند کارآفرینان بشرح ذیل می باشد.

 1. ارائه خدمات مشاور هاي تخصصي به متقاضيان طرحهاي سرمايهگذاري مبتني بر نوآوري و فناوريهاي جديد درعرصه مزيتهاي نسبي و رقابتي استانها كه بتوانند ارزش افزوده بالايي براي استان و اقتصاد ملي ايجاد كنند.
 2. هدايت صاحبان سرمايه و تخصص در چارچوب طرحهاي كسب و كار نوآورمحور بازارپذير.
 3. ارائه مشاوره به متقاضيان در خصوص تامين مالي و حقوقي طرحهاي نوآورمحور.
 4. ارزيابي فني- اقتصادي طرحهاي نوآورمحور متقاضيان و تعيين مدت و نرخ بازگشت سرمايه .
 5. ارائه خدمات مشاورهاي در مدلهاي توليد، خدمات، فرآيند و برنامههاي كسب وكار با هسته نوآوري .
 6. كمك به جذب فناوري، تكنولوژي مدرن و دانش فني بنگاههاي اقتصادي استان.
 7. ارائه هر گونه خدمات قانوني، حقوقي، مديريتي و برنامهريزي كه موجب تسهيل كسب و كار در بنگاه اقتصادي نوآورمحور شود.
 8. ارائه مشاورههاي فني و تخصصي به نوآوران در زمينه افزايش رقابتپذيري و تسخير بازارهاي هدف  .
 9. تلاش مداوم در جهت كشف و بهرهبرداري از ظرفيتهاي كارآفريني استان مبتني بر نوآوري و فناوريهاي جديد .
 10. تكميل و ارسال شناسه كارآفرينان نوآورمحور جديد به اداره كل مرجع صدور مجوز به صورت منظم  )سه  ماهه)
 11. تهيه و ارسال گزارش عملكرد شفاف و مستند به اداره كل، هرسه ماه يكبار .
 12. شناسايي و معرفي دورههاي آموزشهاي تخصصي و حرفهاي مورد نياز، حسب مزيتهاي نسبي رقابت استان.
 13. ايجاد پيوند بين كارآفرينان و شركتهاي سرمايهگذار خطرپذير روانسازي تامين مالي سرمايه گذاري هاي خطرپذير.
 14. برگزاری نشست های تحصصی کارآفرینی با رویکرد ایجاد شرکتهای تعاونی و دانش بنیان .
 15. برگزاری دوره های کشف استعداد، تولید ایده و طرح نوآور و فناور در بین دانش آموختگان آموزش و پرورش و مراکز علمی و دانشگاهی.
 16. هدایت دانش آموختگان به سمت کارآفرینی .
 17. حمایت از ایده و طرح های نوآور و رقابت پذیر دانش آموختگان از طریق دریافت ، بررسی، تایید و نمایش در سامانه حامی.
 18. فراهم آوردن امکانات جذب سرمایه گذار، تامین سرمایه، فروش و پیش فروش محصول  و خدمات از طریق سامانه حامی.
 19. فراهم آوردن امکانات بازدید از مراکز تولیدی، کارخانجات موفق در راستای آشنایی به کار و تولید و توسعه کارآفرینی .
 20. انتخاب ایده و طرحهای  نوآور و فناور و معرفی در همایش های معرفی و جذب سرمایه گذار و تامین مالی برای صاحبان ایده و طرح.
 21. تامین مالی از طریق معرفی به بانک در صورت استقبال مشتریان و بازار از طریق سامانه حامی.
 22. مشاوره به دانش آموختگان و متقاضیان در خصوص تهیه طرحهای توجیهی .
 23. پیگیری و همکاری در روند دریافت و اخذ مجوزات در راستای اجرایی شدن ایده و طرح به محصول .
 24. معرفی صاحبان ایده و طرح به مراکز رشد پارک علم و فناوری.
 25. برگزاری نشست های مرتبط با دانشگاهها، آموزش و پرورش و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برنامه ها و اقدامات اجرایی در راستای کارافرینی و توسعه کارآفرینی.