صندوق های حمایتی کارآفرینان

$DESCRIPTION

بيست و دومين جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال

مكان : طبقه سوم وزارت تعاون ، كار رو رفاه اجتماعي

1393/11/6 تاريخ جلسه :

حاضرين جلسه :

آقايان: طائي، حسينپور، كارگر، اصفهاني (وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي)، رزمجو)كميته امداد امام خميني(ره((، عفتي)وزارت كشور)، دليري)معاونت توسعه

روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري)، رمضاني)سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري(، شاكري)وزارت نيرو(، حسنزاده( بنياد شهيد و امور

ايثارگران(، مانگشتي)وزارت ورزش و جوانان(، رستمي)وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(، بيتعب(معاونت علمي فناوري رياست جمهوري(، شاهوردي، خالقي

)صندوق نوآوري وشكوفايي(، رضوان)مؤسسه كار و تأمين اجتماعي(، ازوجي)معاونت برنامه ريزي و نظارت، راهبردي رئيس جمهور(، ولي نژاد، صحابي )بانك

مركزي)، محسني، نظام دوست، صفايي(سازمان بورس و اوراق بهادار)

خانمها: رياحي، خدامي، نظيري(وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي)، اصفيا ، مدرسي(وزارت امور اقتصادي و دارايي)، آزادپور(وزارت بهداشت)، ميرشجايي(بانك

مركزي)

دستور جلسه:

ادامه بررسي گزارش عملكرد صندوق نوآوري و شكوفايي معاونت علمي و فن آوري رئيس جمهور و بررسي

الگوهاي پيشنهادي نحوه حمايت از طرح هاي دانش بنيان

ادامه بررسي طرح تامين مالي جمعي پروژه هاي كارآفرينانه

مصوبات:

1. پس از ارائه گزارش فعاليت هاي حمايتي صندوق نوآوري و شكوفايي در حوزه شركت هاي دانش بنيان و نحوه

تاثير گذاري اين حمايت ها بر اشتغال و ارائه نظرات برخي اعضاي جلسه، مقرر شد گزارش مربوط در جلسه آتي

شوراي عالي اشتغال ارائه گردد.

2. اجراي طرح تأمين مالي جمعي كارآفريني به منظور حمايت از رشد و توسعه كسب و كارهاي نوپا و كارآفرين و

ايجاد بستر مناسب براي تأمين مالي اينگونه كسب و كارها از طريق تجميع وجوه خرد مردم تحت محيط اينترنت

مورد تأييد اعضاي جلسه و نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار قرارگرفت و مقرر شد:

اولا: سازمان بورس و اوراق بهادار با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط

ظرف مدت يكسال پس از ابلاغ شوراي عالي اشتغال، نسبت به تنظيم قوانين و مقررات و ساز و كارهاي نظارتي لازم

اقدام نمايد.

ثانيا: به منظور شناسايي موانع و مشكلات اجرايي طرح ياد شده، به صورت آزمايشي و پايلوت اجرا گردد. لذا مقرر شد

در جلسه آتي پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نحوه اجراي آزمايشي طرح مورد بررسي قرار گيرد.